skip to content »

inbasys.ru

Dating reklama lv

dating reklama lv-63

Popularity of this website is growing every day, now we have about 20.000.000 visits / 35.000.000 pageviews per month.

dating reklama lv-77dating reklama lv-79dating reklama lv-66

Please, call us and we will answer all of your questions.Intensive care department at the “BIKUR HOLIM” hospital in Riga provides its services to the patients with addictions to alcohol and drugs.Fast detoxification is performed under supervision of our experienced specialists.SÚHRNY Smernica sa vzťahuje na potraviny, ktoré sa majú dodávať konečnému spotrebiteľovi alebo do reštaurácií, nemocníc, závodných jedální a ďalších podobných hromadných stravovacích zariadení.Nevzťahuje sa na výrobky určené na vývoz mimo Európskej únie (EÚ).AKT Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20.

marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín [pozri pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)].

This website is international and same are it's visitors, they are coming from all aroud the world.

If you sell windsurfing / kitesurfing equipment, operate windsurfing rental station, school or offer accomodation in some windsurfing destination, you can take advantage of almost perfect 100% target audience! Do you want to attract only viewers who are searching forecast for a specific spot?

Spot targeting is exactly what you are looking for.

Your banner will be displayed above forecast for spot you choose!

V každom prípade musí byť kupujúcemu umožnené, aby jednoduchým spôsobom porozumel cudzojazyčným termínom alebo výrazom.